Перейти до вмісту

Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

1. Allmänna bestämmelser

Denna policy för behandling av personuppgifter har upprättats i enlighet med kraven i lagen “om personuppgifter” (nedan kallad personuppgiftslagen) och bestämmer förfarandet för behandling av personuppgifter och åtgärder för att säkerställa personuppgifternas säkerhet tagna av http://www.renovering.top/ (hädanefter – Operatör).

1.1. Operatören ställer som sitt viktigaste mål och villkor för genomförandet av sin verksamhet att respektera en persons och en medborgares rättigheter och friheter vid behandlingen av hans personuppgifter, inklusive skyddet av rätten till privatliv, personliga hemligheter och familjehemligheter .

1.2. Denna Operatörs policy avseende behandling av personuppgifter (nedan kallad Policyn) gäller all information som Operatören kan få om besökare på webbplatsen http://www.renovering.top/

2. Grundläggande begrepp som används i policyn

2.1. Automatiserad behandling av personuppgifter – behandling av personuppgifter med hjälp av datorteknik.

2.2. Blockering av personuppgifter är ett tillfälligt avbrytande av behandlingen av personuppgifter (om inte behandlingen är nödvändig för att klargöra personuppgifter).

2.3. Webbplats – en uppsättning grafiskt och informationsmaterial, samt datorprogram och databaser som säkerställer deras tillgänglighet på Internet på nätverksadressen http://www.renovering.top/.

2.4. Informationssystem för personuppgifter – en uppsättning personuppgifter som finns i databaser, och informationsteknik och tekniska medel som säkerställer deras behandling.

2.5. Depersonalisering av personuppgifter – åtgärder som ett resultat av vilka det är omöjligt att, utan användning av ytterligare information, bestämma äganderätten till personuppgifter av en specifik användare eller annat föremål för personuppgifter.

2.6. Behandling av personuppgifter – varje åtgärd (operation) eller en uppsättning åtgärder (operationer) som utförs med eller utan användning av automatiseringsverktyg med personuppgifter, inklusive insamling, registrering, systematisering, ackumulering, lagring, förtydligande (uppdatering, ändring), extrahering , användning, överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst), depersonalisering, blockering, radering, förstörelse av personuppgifter.

2.7. Operatör – ett statligt organ, kommunalt organ, juridisk person eller individ, oberoende eller tillsammans med andra personer som organiserar och (eller) utför behandlingen av personuppgifter, samt bestämmer ändamålen med behandlingen av personuppgifter, sammansättningen av personuppgifter till behandlas, de åtgärder (operationer) som utförs med personuppgifter.

2.8. Personuppgifter – all information som direkt eller indirekt relaterar till en specifik eller identifierbar användare av webbplatsen http://www.renovering.top/.

2.9. Personuppgifter som tillåts av föremålet för personuppgifter för spridning – personuppgifter, tillgång till ett obegränsat antal personer som tillhandahålls av föremålet för personuppgifter genom att ge samtycke till behandling av personuppgifter som tillåts av föremålet för personuppgifter för distribution på det sätt som föreskrivs i lagen om personuppgifter (nedan kallat personuppgifter). uppgifter som får spridas).

2.10. Användare – alla besökare på webbplatsen http://www.renovering.top/.

2.11. Tillhandahållande av personuppgifter – åtgärder som syftar till att lämna ut personuppgifter till en viss person eller en viss krets av personer.

2.12. Spridning av personuppgifter – alla åtgärder som syftar till att lämna ut personuppgifter till en obestämd krets av personer (överföring av personuppgifter) eller bekanta sig med personuppgifter för ett obegränsat antal personer, inklusive utlämnande av personuppgifter i media, placering i information och telekommunikationsnät eller ge tillgång till personuppgifter på annat sätt.

2.13. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter är överföring av personuppgifter till en främmande stats territorium till en myndighet i en främmande stat, en utländsk individ eller en utländsk juridisk person.

2.14. Förstöring av personuppgifter – alla handlingar som leder till att personuppgifter oåterkalleligt förstörs med omöjlighet att ytterligare återställa innehållet i personuppgifter i informationssystemet för personuppgifter och (eller) väsentliga bärare av personuppgifter förstörs.

3. Operatörens grundläggande rättigheter och skyldigheter

3.1. Operatören har rätt:

– ta emot tillförlitlig information och/eller dokument som innehåller personuppgifter från föremålet för personuppgifter;

– i händelse av att föremålet för personuppgifter drar tillbaka sitt samtycke till behandling av personuppgifter, har operatören rätt att fortsätta behandla personuppgifter utan samtycke från föremålet för personuppgifter om det finns skäl som anges i lagen om personuppgifter;

– självständigt fastställa sammansättningen och förteckningen över åtgärder som är nödvändiga och tillräckliga för att säkerställa fullgörandet av skyldigheterna av de bestämmelser som föreskrivs i personuppgiftslagen och reglerande rättsakter som antagits i enlighet med den, om inte annat föreskrivs i personuppgiftslagen eller andra lagar.

3.2. Operatören är skyldig:

– förse föremålet för personuppgifter, på dennes begäran, med information om behandlingen av hans personuppgifter;

– organisera behandlingen av personuppgifter på det sätt som föreskrivs av tillämplig lag;

– svara på förfrågningar och förfrågningar från personuppgiftspersoner och deras juridiska ombud i enlighet med kraven i lagen om personuppgifter;

– rapportera till det auktoriserade organet för att skydda rättigheterna för personer med personuppgifter, på begäran av detta organ, den nödvändiga informationen inom 30 dagar från dagen för mottagandet av en sådan begäran;

– publicera eller på annat sätt ge obegränsad tillgång till denna policy angående behandling av personuppgifter;

– vidta juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig eller oavsiktlig åtkomst till dem, förstörelse, modifiering, blockering, kopiering, tillhandahållande, distribution av personuppgifter, såväl som från andra olagliga handlingar i samband med personuppgifter;

– stoppa överföringen (distribution, tillhandahållande, åtkomst) av personuppgifter, sluta behandla och förstöra personuppgifter på det sätt och i de fall som föreskrivs i personuppgiftslagen;

– utföra andra uppgifter enligt personuppgiftslagen.

4. Grundläggande rättigheter och skyldigheter för personuppgifter

4.1. Ämnen med personuppgifter har rätt att:

– få information om behandlingen av hans personuppgifter, om inte annat föreskrivs i lag. Informationen tillhandahålls föremålet för personuppgifter av Operatören i en tillgänglig form, och den bör inte innehålla personuppgifter relaterade till andra föremål för personuppgifter, såvida det inte finns lagliga skäl för att lämna ut sådana personuppgifter. Listan över information och förfarandet för att erhålla den fastställs av lagen om personuppgifter;

– kräva att operatören klargör sina personuppgifter, blockerar eller förstör dem om personuppgifterna är ofullständiga, föråldrade, felaktiga, olagligt erhållna eller inte nödvändiga för det angivna ändamålet med behandlingen, samt vidta rättsliga åtgärder för att skydda sina rättigheter;

– lägga fram villkoret om förhandssamtycke vid behandling av personuppgifter för att främja varor, verk och tjänster på marknaden;

– att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter;

– överklaga till det auktoriserade organet för att skydda rättigheterna för personer med personuppgifter eller i domstol mot olagliga handlingar eller passivitet från operatörens sida vid behandling av hans personuppgifter;

– att utöva andra rättigheter enligt lag.

4.2. Ämnen av personuppgifter är skyldiga att:

– förse operatören med tillförlitliga uppgifter om dig själv;

– informera operatören om förtydligandet (uppdatering, ändring) av deras personuppgifter.

4.3. Personer som har försett Operatören med falsk information om sig själv eller information om ett annat föremål för personuppgifter utan dennes samtycke är ansvariga i enlighet med lagen.

5. Operatören kan behandla följande personuppgifter om Användaren

5.1. Fullständiga namn.

5.2. E-postadress.

5.3. Telefonnummer.

5.4. Webbplatsen samlar och behandlar även anonyma uppgifter om besökare (inklusive cookies) med hjälp av internetstatistiktjänster.

5.5. Ovanstående uppgifter längre fram i policyns text förenas av det allmänna begreppet Personuppgifter.

5.6. Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter som rör ras, nationalitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, intimt liv utförs inte av Operatören.

5.7. Behandling av personuppgifter som är tillåten för spridning bland de särskilda kategorier av personuppgifter som anges i del 1 av art. 10 i lagen om personuppgifter är tillåtet om de förbud och villkor som anges i art. 10.1 i personuppgiftslagen.

5.8. Användarens samtycke till behandling av personuppgifter som är tillåtna för spridning ges separat från andra samtycken till behandling av hans personuppgifter. Samtidigt ska villkoren för särskilt art. 10.1 i personuppgiftslagen. Krav på innehållet i sådant samtycke fastställs av det auktoriserade organet för att skydda rättigheterna för individer av personuppgifter.

5.8.1 Samtycke till behandling av personuppgifter som är tillåtna för distribution, Användaren tillhandahåller Operatören direkt.

5.8.2 Operatören är skyldig att senast tre arbetsdagar från dagen för mottagandet av det angivna samtycket från Användaren publicera information om villkoren för behandling, om förekomsten av förbud och villkor för behandlingen med ett obegränsat antal av personer med personuppgifter som är tillåtna för distribution.

5.8.3 Överföring (distribution, tillhandahållande, åtkomst) personuppgifter som godkänts av föremålet för personuppgifter för distribution, måste avslutas när som helst på begäran av föremålet för personuppgifter. Detta krav bör inkludera efternamn, förnamn, patronym (i förekommande fall), kontaktinformation (telefonnummer, e-postadress eller postadress) för föremålet för personuppgifter, samt en lista över personuppgifter, behandlingen av som är föremål för uppsägning. De personuppgifter som anges i denna begäran kan endast behandlas av den operatör som de skickas till.

5.8.4 Samtycke till behandling av personuppgifter som är tillåten för distribution upphör från det ögonblick då Operatören tar emot begäran som anges i punkt 5.8.3 i denna policy angående behandling av personuppgifter.

6. Principer för behandling av personuppgifter

6.1. Behandlingen av personuppgifter utförs på en laglig och rättvis grund.

6.2. Behandlingen av personuppgifter är begränsad till att uppnå specifika, förutbestämda och legitima ändamål. Det är inte tillåtet att behandla personuppgifter som är oförenliga med syftet med att samla in personuppgifter.

6.3. Det är inte tillåtet att kombinera databaser som innehåller personuppgifter, vars behandling sker för ändamål som är oförenliga med varandra.

6.4. Endast personuppgifter som uppfyller ändamålen med deras behandling är föremål för behandling.

6.5. Innehållet och omfattningen av de behandlade personuppgifterna motsvarar de angivna ändamålen med behandlingen. Redundansen av de behandlade personuppgifterna i förhållande till de angivna ändamålen för deras behandling är inte tillåten.

6.6. Vid behandling av personuppgifter säkerställs personuppgifternas riktighet, deras tillräcklighet och, vid behov, relevans i förhållande till ändamålen med behandlingen av personuppgifter. Operatören vidtar nödvändiga åtgärder och/eller säkerställer att de antas för att ta bort eller klargöra ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

6.7. Lagringen av personuppgifter utförs i en form som gör att du kan bestämma föremålet för personuppgifter, inte längre än vad som krävs av ändamålen med behandling av personuppgifter, om perioden för lagring av personuppgifter inte är fastställd i lag, ett avtal om som föremålet för personuppgifter är en part, förmånstagare eller borgensman. De behandlade personuppgifterna förstörs eller avpersonaliseras vid uppnående av målen för behandlingen eller vid förlust av behovet att uppnå dessa mål, om inte annat föreskrivs i lag.

7. Syfte med personuppgiftsbehandling

7.1. Syftet med att behandla användarens personuppgifter:

– informera användaren genom att skicka e-post;

– Ingående, verkställande och uppsägning av civilrättsliga avtal.

– ge användaren tillgång till tjänster, information och/eller material som finns på webbplatsen http://www.renovering.top/.

7.2. Operatören har även rätt att skicka meddelanden till Användaren om nya produkter och tjänster, specialerbjudanden och olika evenemang. Användaren kan alltid vägra att ta emot informationsmeddelanden genom att skicka ett e-postmeddelande till Operatören på info@renovering.top med anteckningen “Välj bort meddelanden om nya produkter och tjänster och specialerbjudanden.”

7.3. Opersonliga uppgifter om användare som samlats in med hjälp av internetstatistiktjänster används för att samla in information om användarnas handlingar på webbplatsen, förbättra kvaliteten på webbplatsen och dess innehåll.

8. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

8.1. De rättsliga grunderna för operatörens behandling av personuppgifter är:

– Operatörens lagstadgade dokument;

– avtal som ingåtts mellan operatören och föremålet för personuppgifter.

– Lagar, andra reglerande rättsakter på området för skydd av personuppgifter;

– Användarnas samtycke till behandlingen av deras personuppgifter, till behandlingen av personuppgifter som är tillåtna för distribution.

8.2. Operatören behandlar Användarens personuppgifter endast om de fylls i och/eller skickas av Användaren självständigt genom särskilda formulär som finns på webbplatsen http://www.renovering.top/ eller skickas till Operatören via e-post. Genom att fylla i de relevanta formulären och/eller skicka sina personuppgifter till operatören uttrycker Användaren sitt samtycke till denna policy.

8.3. Operatören behandlar anonymiserade uppgifter om Användaren om det är tillåtet i Användarens webbläsarinställningar (spara cookies och använda JavaScript-teknik är aktiverat).

8.4. Ämnet för personuppgifter bestämmer självständigt om tillhandahållandet av sina personuppgifter och ger sitt samtycke fritt, av egen fri vilja och i sitt eget intresse.

9. Villkor för behandling av personuppgifter

9.1. Behandlingen av personuppgifter utförs med samtycke från föremålet för personuppgifter till behandlingen av hans personuppgifter.

9.2. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppnå de mål som anges i lag, för att genomföra de funktioner, befogenheter och skyldigheter som enligt lag tilldelas operatören.

9.3. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet rättskipning, verkställighet av en rättshandling, handling av annat organ eller tjänsteman som är föremål för verkställighet i enlighet med lagen.

9.4. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal till vilket personuppgiftssubjektet är part eller förmånstagare eller garant, samt för att ingå ett avtal på initiativ av personuppgiftssubjektet eller ett avtal enligt vilket föremål för personuppgifter kommer att vara förmånstagaren eller borgensmannen.

9.5. Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att utöva operatörens eller tredje parts rättigheter och berättigade intressen, eller för att uppnå socialt betydelsefulla mål, förutsatt att rättigheterna och friheterna för personuppgiftssubjektet inte kränks.

9.6. Behandlingen av personuppgifter utförs, tillträde för ett obegränsat antal personer som tillhandahålls av föremålet för personuppgifter eller på dennes begäran (nedan kallad allmänt tillgängliga personuppgifter).

9.7. Behandling av personuppgifter som är föremål för offentliggörande eller obligatoriskt utlämnande i enlighet med lagen.

10. Förfarandet för insamling, lagring, överföring och andra typer av behandling av personuppgifter

Säkerheten för personuppgifter som behandlas av Operatören säkerställs genom implementering av juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som är nödvändiga för att fullt ut uppfylla kraven i gällande lagstiftning inom området för skydd av personuppgifter.

10.1. Operatören säkerställer säkerheten för personuppgifter och vidtar alla möjliga åtgärder för att utesluta tillgång till personuppgifter för obehöriga personer.

10.2. Användarens personuppgifter kommer aldrig under några omständigheter att överföras till tredje part, utom i fall som är relaterade till genomförandet av tillämplig lag eller om föremålet för personuppgifter har gett samtycke till Operatören att överföra uppgifter till tredje part för att fullgöra sina skyldigheter. enligt ett civilrättsligt avtal.

10.3. Vid upptäckt av felaktigheter i personuppgifter kan Användaren självständigt uppdatera dem genom att skicka ett meddelande till Operatören på Operatörens e-postadress info@renovering.top märkt “Uppdatering av personuppgifter”.

10.4. Termen för behandling av personuppgifter bestäms av uppnåendet av ändamålen för vilka personuppgifterna samlades in, om inte en annan period anges i avtalet eller tillämplig lag.

Användaren kan när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter genom att skicka ett meddelande till Operatören via e-post till Operatörens e-postadress info@renovering.top märkt “Återkallande av samtycke till behandling av personuppgifter”.

10.5. All information som samlas in av tredjepartstjänster, inklusive betalningssystem, kommunikationsmedel och andra tjänsteleverantörer, lagras och behandlas av dessa personer (operatörer) i enlighet med deras användaravtal och integritetspolicy. Ämnet för personuppgifter och/eller användaren är skyldig att självständigt bekanta sig med de angivna dokumenten i tid. Operatören ansvarar inte för tredje parts handlingar, inklusive de tjänsteleverantörer som anges i denna paragraf.

10.6. De förbud som fastställts av föremålet för personuppgifter om överföring (förutom beviljande av tillgång), samt om behandlings- eller behandlingsvillkor (förutom för att få tillgång) av personuppgifter som är tillåtna för distribution, gäller inte i fall av behandling av personuppgifter i statliga, allmänna och andra allmänna intressen som bestäms i lag .

10.7. Operatören säkerställer, vid behandling av personuppgifter, sekretessen för personuppgifter.

10.8. Operatören lagrar personuppgifter i en form som gör det möjligt att fastställa föremålet för personuppgifter, inte längre än vad som krävs av ändamålen med behandling av personuppgifter, om perioden för lagring av personuppgifter inte är fastställd i lag, ett avtal som föremålet för personuppgifter är en part, förmånstagare eller borgensman.

10.9. Villkoret för att avsluta behandlingen av personuppgifter kan vara uppnåendet av syftena med behandlingen av personuppgifter, utgången av samtycke från föremålet för personuppgifter eller återkallande av samtycke från föremålet för personuppgifter, samt identifiering av olaglig behandling av personuppgifter.

11. Lista över åtgärder utförda av Operatören med mottagna personuppgifter

11.1. Operatören samlar in, registrerar, systematiserar, ackumulerar, lagrar, förtydligar (uppdaterar, ändrar), extraherar, använder, överför (distribuerar, tillhandahåller, kommer åt), avpersonaliserar, blockerar, raderar och förstör personuppgifter.

11.2. Operatören utför automatiserad behandling av personuppgifter med mottagande och/eller överföring av den mottagna informationen via informations- och telenät eller utan den.

12. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter

12.1. Innan den gränsöverskridande överföringen av personuppgifter påbörjas är operatören skyldig att se till att att den främmande stat, till vars territorium överföring av personuppgifter är tänkt att ske, tillhandahåller ett tillförlitligt skydd av rättigheterna för individer av personuppgifter.

12.2. Gränsöverskridande överföring av personuppgifter på utländska staters territorium som inte uppfyller ovanstående krav kan endast utföras om det finns ett skriftligt samtycke från föremålet för personuppgifter till gränsöverskridande överföring av hans personuppgifter och/eller verkställande av ett avtal där personuppgiftssubjektet är part.

13. Sekretess för personuppgifter

Operatören och andra personer som har fått tillgång till personuppgifter är skyldiga att inte avslöja till tredje part och inte distribuera personuppgifter utan samtycke från personuppgiftssubjektet, om inte annat följer av lag.

14. Slutbestämmelser

14.1. Användaren kan få eventuella förtydliganden i frågor av intresse angående behandlingen av hans personuppgifter genom att kontakta Operatören via e-post info@renovering.top.

14.2. Detta dokument kommer att återspegla eventuella ändringar i operatörens policy för behandling av personuppgifter. Policyn är giltig på obestämd tid tills den ersätts av en ny version.

14.3. Den aktuella versionen av policyn som är allmän egendom finns på Internet på http://www.renovering.top/Integritetspolicy/.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *